Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “İş sahibi” olarak anılacaktır.)
  2. ‘‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır.)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle iş sahibi, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188),

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

YÜKLENİCİ : Müteahhit, eser sözleşmesi kapsamında belirlenen işi gerçekleştirmeyi ve sonuç olarak ortaya çıkan eseri iş sahibine teslim etmeyi üstlenen taraf olarak tanımlanır. Müteahhit, genellikle malzeme ve işçilik sağlayarak, sözleşme kapsamındaki işleri tamamlar.

İŞ SAHİBİ : Bu eser sözleşmesi ile müteahhitten hizmet satın almayı taahhüt eden ve bu hizmet karşılığında belirlenen bedeli ödemeyi üstlenen kişidir. İş sahibi, eserin tamamlanması ve teslim edilmesi sonrasında, eseri kabul etmek ve kararlaştırılan bedeli ödemekle yükümlü kişidir.

SİTE : Yükleniciye ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Siparişini yükleniciye ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : Yüklenici ve İş Sahibini,

SÖZLEŞME : Yüklenici ve iş sahibi arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ESER : Alışverişe konu olan tasarım siparişi ifade eder.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. İş sahibi, yükleniciye ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş sahibinin; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, yüklenici tarafından iş sahibine verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile iş sahibinin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında iş sahibi veya iş sahibinin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün iş sahibine teslim edilememesi durumunda, iş sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

3.3. Yüklenici, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Yüklenici, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan iş sahibini bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

3.5. Yüklenici, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli iş sahibine iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.6. İş sahibi, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, yüklenicinin sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. İş sahibi, yükleniciye ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran iş sahibini bağlayacaktır.

4. CAYMA HAKKI

İş sahibi; mesafeli sözleşmenin eser sözleşmesine ilişkin olması durumunda, cayma hakkını ancak özel bir ihlalin varlığı halinde kullanılabilir. İş sahibi ancak meydana getirilen eserin hak ve salahiyetlerinden gereği gibi faydalanamazsa ve bu surette eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlal olursa cayma hakkını kullanabilir. Ayrıca 30 günlük süre içinde eser teslimi yapılmazsa, iş sahibinin cayma hakkı saklıdır. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar yükleniciye aittir. İş sahibi, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

İş sahibinin isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, kişiye özel tasarım ihtiva eden eserler için cayma hakkının kullanılması yönetmelik gereği mümkün değildir.